top of page
Algemene voorwaarden 2.jpg

Algemene voorwaarden Erasmus IT Services

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op alle onze offertes, aanbiedingen of  als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities:

Erasmus IT Services; gevestigd te Sittard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 14083579, handelend onder de naam Erasmus IT Services

Website:

de website van Erasmus IT Services, te raadplegen via www.erasmus-its.com of andere en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant:

de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Erasmus IT Services en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst:

iedere afspraak of overeenkomst tussen ERASMUS IT SERVICES en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Op maat gesneden overeenkomsten:

Erasmus IT Services levert op maat gesneden overeenkomsten per klant op basis van de aangenomen werkzaamheden / projecten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 1.1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en info vermeld op de Website van ERASMUS IT SERVICES van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 • 1.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ERASMUS IT SERVICES slechts bindend, indien en voor zover deze door ERASMUS IT SERVICES uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • 1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 • 1.4. Erasmus IT Services kan in overeenstemming met de klant afwijkende voorwaarden opstellen aangaande specifieke product- of dienstenvoorwaarden die na wederzijds akkoord van toepassing zijn op de door Erasmus IT Services en de specifieke klant overeengekomen voorwaardes.

Artikel 2. Prijzen en informatie

 • 2.1. Alle op in paragraaf 1.1 genoemde en in andere van ERASMUS IT SERVICES afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 • 2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

 • 2.3. De inhoud van de paragraaf 1.1 is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ERASMUS IT SERVICES kan echter niet garanderen dat alle informatie op de paragraaf 1.1 ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Offertes, Website en in andere van ERASMUS IT SERVICES afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 • 2.4. ERASMUS IT SERVICES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 • 2.5. ERASMUS IT SERVICES biedt een installatieservice voor en ondersteuning bij ICT / VOIP problemen aan voor het geval er geen overeenkomst met Erasmus IT Services is overeengekomen en de locatie geen mensen, middelen en of kennis in huis hebben om de ICT hard- en software of VOIP werkend te krijgen. Hiervoor hanteren we voor de aanvrager aantrekkelijke installatietarieven, nl:    

  - Algemene ICT werkzaamheden m.b.t. werkplek / Support op locatie:    € 96,- / per uur met een minimum van 30 min.

  - Telefonische ondersteuning:                                                                           € 24,- / per 15 min.

  - Gespecialiseerde ICT werkzaamheden m.b.t. Server, Virtualisatie (VMWARE / MS HyperV), Router- en ICT Infrastructuur-          werkzaamheden, design en projectmanagement neem dan vrijblijvend contact met ons op i.v.m. afwijkende                              projectprijzen.

  - Reiskostenvergoeding binnen een straal van 50 Km.:                                 € 25,- / per incident

  - Reiskostenvergoeding binnen een straal van 50 Km. tot 200 Km.:           € 60,- / per incident

  - Reistijdvergoeding bij een afstand meer dan 200 Km.:                               € 30,- / per uur met een minimum van 30 min.

  - Reiskostenvergoeding > 200 Km. worden apart geoffreerd.

Artikel 3. Adviseren, ontwikkelen, leveren  van oplossingen / extra functionaliteit die niet behoren tot een standaard oplossing van externe leveranciers op het gebied van hard- en of software.

 • 3.1. Indien de opdrachtgever uitbreidingen wenst, die afwijken van een standaard (ingekochte) hard- en of software oplossing, kan Erasmus IT Services adviseren / meewerken aan een oplossing indien dit technisch mogelijk en financieel verantwoord is. 

 • 3.2. Alle benodigde goederen, materialen en of diensten die voor deze oplossing nodig / extra besteld moeten worden kunnen niet door Erasmus IT Services retour genomen worden omdat het hier om speciaal bestelde goederen, materialen en of diensten gaat.

 • 3.3. Erasmus IT Services zal voor een eventuele oplossing nauw samenwerken met de leveranciers van de in gebruik                    genomen  hard- en of software. Een voorgestelde oplossing zal met de leverancier van de originele (reeds in gebruik                  genomen) hard- en of software getest moeten worden. Voor het aanreiken van een oplossen kan geen tijd door de                      opdrachtgever worden gedefinieerd. De doorlooptijd kan variëren van 3 maanden tot 6 maanden. Mocht het realiseren              van een oplossing langer 6 maanden duren dan kan in onderling overleg tussen Erasmus IT Services en de klant de                      ontwikkeling worden beëindigd. De gemaakte kosten voor aangekochte goederen, materialen en of diensten zijn voor kosten van de opdrachtgever en Erasmus IT Services zal het facturatie beleid zoals beschreven in Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden hanteren.

 • 3.4. Erasmus IT Services kan wel ondersteunen / adviseren bij het oplossingen van eventuele tekortkomingen die er volgens      de klant zijn maar is niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een oplossing.

 • 3.5. Erasmus IT Services kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen die ontstaan tijdens het          ontwikkelen van een gewenste oplossing te komen.

 • 3.6. Indien er door welke omstandigheden dan ook de opdrachtgever afziet van een oplossing dan zijn alle kosten die tot dan    zijn gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

 • 3.7. Alle ontwikkelingen en oplossing zijn Intellectueel eigendom van Erasmus IT Services en mogen niet zonder schriftelijke      toestemming van Erasmus IT Services met derden worden gedeeld.             

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • 4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van ERASMUS IT SERVICES en het voldoen aan de daarbij door ERASMUS IT SERVICES gestelde voorwaarden.

 • 4.2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ERASMUS IT SERVICES onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 • 4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ERASMUS IT SERVICES het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 • 4.4. ERASMUS IT SERVICES kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ERASMUS IT SERVICES op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie (indien van toepassing)

 • 51. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 • 5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 • 5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. ERASMUS IT SERVICES is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

 • 5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of ERASMUS IT SERVICES daarvan in kennis te stellen, zodat ERASMUS IT SERVICES gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 • 6.1. Zodra de bestelling door ERASMUS IT SERVICES is ontvangen of de offerte is geaccepteerd, maakt ERASMUS IT SERVICES een afspraak met de klant voor de oplevering van de besproken diensten en of producten of worden de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 • 6.2. ERASMUS IT SERVICES is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. De gemaakte kosten voor het inschakelen van derden zal aan de klant worden gefactureerd.

 • 6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van ERASMUS IT SERVICES.

 • 6.4. Indien ERASMUS IT SERVICES de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 • 6.5. ERASMUS IT SERVICES raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen en schriftelijk per e-mail te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 • 6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 • 6.7. ERASMUS IT SERVICES is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant zal van een eventuele wijziging op de hoogte worden gebracht door Erasmus IT Services.

 • 6.8. Palletzendingen kunnen op werkdagen vanaf 8:00 uur worden aangeboden. ERASMUS IT SERVICES. is gerechtigd om kosten in rekening te brengen indien de transporteur de palletzending niet of na lange tijd wachten pas kan lossen op de afgesproken locatie.

       - Bij afwezigheid op locatie en het opnieuw aanbieden van de palletzending bedragen de kosten € 125,-.

       - Bij wachttijden voor de transporteur op locatie bedragen de kosten € 40,- per kwartier.

         De gemaakt kosten worden achteraf, middels een factuur, in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 • 7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • 7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met ERASMUS IT SERVICES binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

 • 7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 • 7.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, kan ERASMUS IT SERVICES een raming van deze kosten op basis van de op dat moment geldende tarieven van het vervoersbedrijf. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

 • 7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen 

 • 7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 • 7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan ERASMUS IT SERVICES, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ERASMUS IT SERVICES kenbaar maken dat hij van de aankoop af ziet. ERASMUS IT SERVICES bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden aan het door Erasmus IT Services gecommuniceerde retouradres.

 • 7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ERASMUS IT SERVICES de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij ERASMUS IT SERVICES aanbiedt het product zelf af te halen, mag ERASMUS IT SERVICES wachten met terugbetalen tot ERASMUS IT SERVICES het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 • 7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Facturatie bij orderbevestiging of uitgevoerde diensten c.q. leveringen.

 • 8.1. Klant dient betalingen aan ERASMUS IT SERVICES volgens de in de offerte of prijsindicatie in de e-mail aangegeven te voldoen. ERASMUS IT SERVICES is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betalingstermijn op alle facturen is 7 dagen ingaand op de dag van de factuurdatum.

 • 8.2. ERASMUS IT SERVICES hanteert als orderbevestiging een aanbetaling van 60% van het totale netto bedrag vermeld in de offerte of vermeld in een prijsopgave/ indicatie gecommuniceerd via e-mail. De resterende 40% worden gefactureerd na oplevering van de geleverde werkzaamheden en of geleverde diensten.

 • 8.3. Indien er sprake is van een project / werkzaamheden en of het leveren van goederen verspreid over meerdere data of op meerdere data plaatsvind dan zal ERASMUS IT SERVICES na het uitvoeren van iedere (deel)werkzaamheden en (deel)leveringen de geleverde goederen en of werkzaamheden facturen.

 • 8.4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ERASMUS IT SERVICES is gewezen op de te late betaling en ERASMUS IT SERVICES de Klant een termijn van 3 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 3 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ERASMUS IT SERVICES gerechtigd de door hem gemaakte  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 75,-. ERASMUS IT SERVICES kan ten voordele van Klant afwijkende betalingscondities overeenkomen en van de genoemde bedragen en percentages in paragraaf 7.4 afwijken

 • 8.5. Indien een ingeplande werkafspraak ter plaatse bij de klant door de klant zelf word verzuimd, kan Erasmus IT Services een onkostenvergoeding in rekening brengen bestaande uit: reiskostenvergoeding, reistijdvergoeding en een van max 4 werkuren (afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden).

Artikel 9. Garantie en conformiteit

 • 9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door ERASMUS IT SERVICES een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

 • 9.2. ERASMUS IT SERVICES staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat ERASMUS IT SERVICES er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • 9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ERASMUS IT SERVICES daarvan in kennis te stellen.

 • 9.4. Indien ERASMUS IT SERVICES de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

 • 10.1. ERASMUS IT SERVICES staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat ERASMUS IT SERVICES er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

 • 10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 3 dagen na levering ERASMUS IT SERVICES daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

 • 10.3. Indien ERASMUS IT SERVICES de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

 • 11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ERASMUS IT SERVICES, dan kan hij bij ERASMUS IT SERVICES telefonisch, per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

 • 11.2. ERASMUS IT SERVICES geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ERASMUS IT SERVICES binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 • 11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • 12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • 12.2. De totale aansprakelijkheid van ERASMUS IT SERVICES jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

 • 12.3. Aansprakelijkheid van ERASMUS IT SERVICES jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 • 12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op ERASMUS IT SERVICES jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ERASMUS IT SERVICES.

 • 12.5. De aansprakelijkheid van ERASMUS IT SERVICES jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant ERASMUS IT SERVICES onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ERASMUS IT SERVICES ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ERASMUS IT SERVICES in staat is adequaat te reageren.

 • 12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ERASMUS IT SERVICES meldt.

 • 12.7. In geval van overmacht is ERASMUS IT SERVICES niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 • 12.8 Eventuele schades dient u binnen 24 uur per mail aan ons te melden. Schades gemeld 7 (zeven) dagen na levering worden niet meer door ons in behandeling genomen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 • 13.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van ERASMUS IT SERVICES.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 • 14.1. ERASMUS IT SERVICES verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ERASMUS IT SERVICES gevestigd is.

 • 15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 • 15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail  verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem

dan gerust per e-mail contact met ons op: info@erasmus-its.com

Erasmus IT Services

Postbus 5126

6130 PC, Sittard

Netherlands

 

Bank:           NL60 KNAB 0257 6267 51

Bic:               KNABNL2H

KvK:             14083579

BTW:            NL001821317B56

Tel.:              +31(0)88-77 314 77

e-Mail:         info@erasmus-its.com

Support:      it-support@erasmus-its.com

Website:      www.erasmus-its.com

bottom of page